CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ – BHTOT.com

1. Tôn trọng quyền riêng tư của bạn

1.1 BHTOT.com (còn gọi là “BHTOT”, “chúng tôi”, “bởi chúng tôi”) hiểu rằng quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn là điều quan trọng đối với bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Mục đích chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân về bạn là để giúp các giao dịch của bạn với chúng tôi phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

1.2 Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân. Qua việc sử dụng các trang web, trang web, ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc thông tin cá nhân của bạn được thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ như quy định trong chính sách này hoặc tài liệu khác được chúng tôi tiết lộ tại thời điểm thu thập.

1.3 Một số sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản có bao gồm các điều khoản cụ thể liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các điều khoản cụ thể đó và chính sách này, thì các điều khoản cụ thể đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

1.4 Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này trong từng thời điểm và chính sách sửa đổi sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng các trang web, trang web phụ, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp thêm thông tin cá nhân cho chúng tôi sau khi chính sách này đã được sửa đổi, cấu thành việc bạn chấp nhận chính sách đã sửa đổi.

2. Tiếp thị trực tiếp

2.1 Bằng việc cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý nhận thông tin tiếp thị trực tiếp từ chúng tôi thông qua các hình thức như email, cuộc gọi điện thoại và/hoặc tin nhắn.

2.2 Nếu bạn quyết định rằng bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị trực tiếp điện tử từ chúng tôi nữa, bạn có thể hủy đăng ký bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký có trong thông báo. Bạn cũng có thể chọn không nhận tài liệu tiếp thị trực tiếp từ chúng tôi bằng cách liên hệ với Cán bộ phụ trách quyền riêng tư của chúng tôi qua thông tin liên hệ bên dưới hoặc gửi email đến privacy@bhtot.com

3. BHTOT thu thập và lưu giữ thông tin nào?

3.1 Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn thông qua các tương tác giữa chúng tôi với bạn và từ các bên thứ ba (chẳng hạn như các bên liên kết của chúng tôi, thông tin công khai từ hồ sơ của chúng tôi và khi được pháp luật cho phép). Những gì chúng tôi thu thập phụ thuộc vào bản chất của sự tương tác giữa chúng ta. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn khi bạn gửi email cho chúng tôi, cung cấp nội dung, đặt ra câu hỏi hoặc đặt mua sản phẩm từ chúng tôi hoặc khi bạn được nhắc và bạn cung cấp thông tin cá nhândịch vụ. Chúng tôi có thể lưu hồ sơ, ví dụ: tên của bạn, thông tin liên hệ chi tiết (ví dụ như địa chỉ, số điện thoại, v.v.), sở thích và ý kiến cá nhân của bạn và khi thu thập thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh, thông tin chi tiết nghề nghiệp của bạn (ví dụ: bằng cấp, chuyên môn, lĩnh vực quan tâm) cũng như chi tiết về hoạt động/công việc kinh doanh của bạn (ví dụ: quy mô, việc sử dụng sản phẩm) và chi tiết về giao dịch của bạn với chúng tôi.

4. Điều gì xảy ra nếu tôi không cung cấp thông tin cá nhân?

4.1 Nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân của mình, bạn có thể không mua được các sản phẩm BHTOT mà bạn yêu cầu hoặc sử dụng đầy đủ các dịch vụ BHTOT.

5. Thông tin về những người khác

5.1 Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân về người khác cho chúng tôi, bạn phải cho họ biết rằng bạn đang cung cấp thông tin cá nhân của họ cho chúng tôi, nhận được sự đồng ý của họ đối với việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin đó, thông báo cho họ nơi họ có thể tìm thấy chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và thông báo với họ rằng có thể liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin.

5.2 Nếu việc bán một sản phẩm yêu cầu bạn phải thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ, thay mặt chúng tôi, bất kỳ thông tin cá nhân nào, bạn phải làm như vậy căn cứ theo tất cả các luật hiện hành về quyền riêng tư và thông lệ tốt được chấp nhận phổ quát.

6. BHTOT sử dụng thông tin cá nhân như thế nào và BHTOT tiết lộ thông tin cá nhân đó cho ai?

6.1 Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân thu thập được về bạn cho các mục đích mà n thông tin cá nhân đó được thu thập, để cung cấp và quảng bá hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi cho bạn và cho các mục đích sau và/hoặc bất kỳ mục đích phụ nào có liên quan:

(a) để duy trì hồ sơ các truy vấn, khiếu nại và các báo cáo sự kiện bất lợi hoặc phản ứng có hại liên quan đến sản phẩm của chúng tôi và báo cáo các nội dung này cho các cơ quan quản lý có liên quan, nếu thích hợp hoặc khi được yêu cầu.

(b) cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ bảo hiểm (bao gồm cả tư vấn) mà bạn yêu cầu;

(c) để gửi cho bạn tài liệu về các hoạt động và sản phẩm của chúng tôi mà BHTOT tin rằng bạn có thể quan tâm và điều chỉnh các dịch vụ tiếp thị và quảng cáo cho phù hợp với nhu cầu và sở thích của bạn;

(d) để tổ chức các hội nghị, hội nghị chuyên đề, hội đồng chuyên gia, hội thảo hoặc các chương trình tương tự khác do chúng tôi tổ chức mà bạn đồng ý tham gia hoặc có liên quan;

(e) để quản lý các chương trình nâng cao nhận thức/quản lý bệnh tật hoặc các chương trình tương tự khác do chúng tôi tổ chức mà bạn đồng ý tham gia hoặc có liên quan;

(f)  để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý như thông báo cho bạn về các vấn đề mà pháp luật yêu cầu chúng tôi phải thông báo cho bạn (ví dụ: thu hồi sản phẩm);

(h) để quản lý, lập kế hoạch và sắp xếp các cuộc họp giữa bạn và đại diện bán hàng của chúng tôi;

(i) để theo dõi và xem xét sự tuân thủ của chúng tôi với các quy định và quy tắc ứng xử có liên quan trong giao dịch của chúng tôi với bạn và giám sát chất lượng, an toàn và hiệu quả của các sản phẩm của chúng tôi;

(j) để tiến hành kiểm tra tín dụng đối với bạn và doanh nghiệp của bạn, và để mở tài khoản tín dụng cho bạn hoặc doanh nghiệp của bạn, sau khi nhận được đơn đăng ký từ bạn;

(k) để tiến hành kiểm tra an ninh đối với bạn và nhân viên của bạn liên quan đến các yêu cầu của cơ quan quản lý; và

(l) để tạo danh sách khách hàng cho mục đích nghiên cứu thị trường.

6.2 Chúng tôi có thể chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên sau (gọi tắt là “các Bên Thứ Ba“) cho các mục đích sau và/hoặc bất kỳ mục đích thứ cấp nào có liên quan:

(a) các bên liên kết của chúng tôi trong hoặc ngoài Việt Nam, để giúp cải thiện trải nghiệm của khách hàng trong BHTOT với tư cách là một tổ chức, hỗ trợ báo cáo theo quy định và phân tích dữ liệu, tạo điều kiện cho việc lưu trữ và xử lý nội bộ dữ liệu và để làm việc với các bên liên kết đó để đạt được các mục đích khác được nêu trong đoạn 6.1;

(b) các bên (bao gồm các bên liên kết của chúng tôi) trong hoặc ngoài Việt Nam để giúp BHTOT cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình;

(c) các cơ quan quản lý, trong hoặc ngoài Việt Nam và các ủy ban đạo đức như một phần của quá trình đánh giá, giám sát;

(d) các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cho phép họ cung cấp các dịch vụ như cung cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ CNTT, phân tích dữ liệu, dịch vụ gửi email, dịch vụ khách hàng và các dịch vụ tương tự khác; và/hoặc

(e) các bên khác khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu hoặc khi chúng tôi cho là phù hợp: (a) để thi hành các điều khoản này; (b) để bảo vệ hoạt động của chúng tôi hoặc của bất kỳ bên liên kết nào của chúng tôi; (c) để bảo vệ các quyền, quyền riêng tư, an toàn, bí mật, danh tiếng hoặc tài sản của chúng tôi và/hoặc của các bên liên kết của chúng tôi, của bạn hoặc của những người khác; (d) để ngăn chặn hành vi gian lận hoặc tội phạm mạng; (e) để được tư vấn pháp lý; (f) cho phép chúng tôi theo đuổi các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc hạn chế những thiệt hại mà chúng tôi có thể phải gánh chịu; (g) để xác định bất kỳ người dùng nào cung cấp nội dung trên dịch vụ BHTOT hoặc sử dụng dịch vụ BHTOT bất hợp pháp hoặc vi phạm pháp luật hoặc các điều khoản sử dụng được áp dụng; và (h) liên quan đến việc sáp nhập hoặc bán toàn bộ hoặc một phần của BHTOT hoặc như một phần của việc tổ chức lại công ty hoặc bán cổ phần hoặc thay đổi khác trong quyền kiểm soát công ty.

6.3 Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng các tổ chức bên ngoài BHTOT, những người xử lý hoặc có được thông tin cá nhân, thừa nhận tính bảo mật của thông tin này, cam kết tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân và tuân thủ pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và chính sách này.

6.4 Khi sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các Bên Thứ Ba hoặc cung cấp cho bất kỳ Bên Thứ Ba nào quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể được yêu cầu chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các lãnh thổ tài phán khác ngoài lãnh thổ tài phán nơi bạn cư trú. Những lãnh thổ tài phán này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ và/hoặc Ấn Độ. Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn sang các lãnh thổ tài phán khác, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng thông tin đó sẽ được bảo vệ bằng các biện pháp bảo vệ thích hợp có thể so sánh với những biện pháp được cung cấp theo pháp luật về quyền riêng tư của Việt Nam (ví dụ: thông qua các nghĩa vụ trong hợp đồng).

8. Bảo vệ thông tin cá nhân

8.1 Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ khỏi việc bị lạm dụng, mất mát hoặc truy cập trái phép.

8.2 Mặc dù chúng tôi cố gắng giữ an toàn và bảo mật cho thông tin cá nhân, nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm bảo mật nào do bên thứ ba gây ra và không cam đoan rằng bất kỳ dịch vụ nào của BHTOT ví dụ như các trang web của chúng tôi đều hoàn toàn an toàn.

9. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin cá nhân khi không còn cần những thông tin đó nữa?

9.1 Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để tiêu hủy hoặc khử nhận dạng thông tin cá nhân không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích nào mà thông tin đó có thể được sử dụng hoặc tiết lộ theo pháp luật hiện hành về quyền riêng tư. Nếu chúng tôi không còn được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu lưu trữ thông tin đó, chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp bảo mật để hủy hoặc khử nhận dạng thông tin.

10. Thông tin cá nhân có được cập nhật mới không?

10.1 Chúng tôi nỗ lực để bảo đảm rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ là chính xác, đầy đủ và được cập nhật. Nếu thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn không chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật, bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa lại và chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xác thực thông tin và bảo đảm rằng thông tin sẽ được sửa.

11. Truy cập thông tin cá nhân

11.1 Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi cho phép các cá nhân truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về họ. Tuy nhiên, quyền truy cập có thể bị từ chối khi chúng tôi được phép hoặc được pháp luật yêu cầu từ chối quyền truy cập vào thông tin đó.

11.2 Nếu chúng tôi từ chối cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lý do của việc từ chối.

12. Các cookie

12.1 Giống như nhiều nhà điều hành trang web, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ tiêu chuẩn được gọi là các cookie trên các trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được tải xuống máy tính của bạn khi bạn truy cập một trang web cụ thể. Cookie giúp cung cấp chức năng bổ sung cho trang web và có thể cho phép chúng tôi nhắm mục tiêu quảng cáo hiệu quả hơn trên các dịch vụ của chúng tôi và của bên thứ ba hoặc giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng trang web chính xác hơn. Ví dụ: máy chủ của chúng tôi có thể đặt một cookie giúp bạn không phải nhập mật khẩu nhiều lần trong khi truy cập vào một trong các trang web của chúng tôi. Trong tất cả các trường hợp cookie được sử dụng, cookie sẽ không thu thập thông tin cá nhân trừ khi có sự cho phép rõ ràng của bạn. Bạn có thể vô hiệu hóa cookie bằng cách tắt chúng trong trình duyệt của mình. Tuy nhiên, một số dịch vụ BHTOT có thể không hoạt động bình thường nếu bạn làm như vậy.

13. Địa chỉ IP

13.1 Địa chỉ IP (giao thức internet) là một số được nhà cung cấp dịch vụ internet tự động gán cho máy tính của bạn khi bạn đăng nhập. Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng các địa chỉ IP để xác định các cá nhân có thể đe dọa hoặc có nguy cơ gây hại cho các trang web, dịch vụ hoặc khách hàng của BHTOT, cũng như cho mục đích thực hiện phân tích trang web hoặc phân bổ và nhắm mục tiêu quảng cáo trực tuyến.

14. Luồng nhấp chuột (clickstream)

14.1 ‘Luồng nhấp chuột’ hoặc ‘Dữ liệu luồng nhấp chuột’ phản ánh các trang web cụ thể được truy cập bởi một người dùng cá nhân và quan trọng là cách thức hoặc kiểu lưu lượng truy cập mà người dùng di chuyển từ trang web này sang trang web khác. Chúng tôi theo dõi thông tin này trên một số dịch vụ BHTOT để hiểu thói quen của người dùng và cá nhân hóa cách người dùng tương tác với BHTOT, đồng thời phân bổ và nhắm mục tiêu quảng cáo hiệu quả hơn.

15. Điều gì xảy ra nếu bạn có câu hỏi hoặc khiếu nại về quyền riêng tư?

15.1 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến các thủ tục hoặc quy trình bảo mật của chúng tôi, bao gồm cả yêu cầu truy cập thông tin cá nhân hoặc nếu bạn cho rằng thông tin cá nhân mà BHTOT nắm giữ về bạn là sai, không đầy đủ hoặc không chính xác, bạn có thể liên hệ với Cán bộ phụ trách quyền riêng tư của BHTOT bằng văn bản tới:

E-mail: privacy@bhtot.com

15.2 Khi nhận được đơn khiếu nại về nghi vấn có vi phạm quyền riêng tư của bạn, BHTOT sẽ phản hồi trong vòng 30 ngày để thông báo cho bạn về các bước tiếp theo (nếu có) liên quan đến khiếu nại của bạn.

Last updated, September 2023